Şu An Gösterilen Kategori

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler disiplini, dış politika, akımlar, uluslararası örgütler ile ilgili analiz ve makalelerin toplandığı arşiv kategorisi.

Uluslararası İlişkiler disiplinindeki araştırmamızın ana konusu olan Rus ulusal kimliğini ve Azerbaycan üzerindeki etkilerini daha iyi çözümlemek adına birinci bölümde “ulus”, “milliyetçilik”, “ulusal kimlik” kavramlarına değinmekte ve Rus kimliğinin tarihsel gelişimini incelemekte büyük yarar vardır. Her sosyal bilim disiplini için farklı şeyler ifade eden bu kavramlara uluslararası ilişkiler disiplini açısından yaklaşmak araştırmamızın devamı açısından daha sağlıklı olacaktır. Tarihsel olarak incelediğimizde modern çağın bir ürünü olarak kabul edilen “ulus”, “ulusal kimlik”, ve “milliyetçilik” kavramları modern öncesi dönemlerle de ilişkilidir. Anthony D. Smith‘e göre, milliyetçilik “çağın ruhunun” bir parçası olduğu kadar, daha eski sembol ve fikirlerle de bağlantılıdır. Ulusun kurgulanmasında büyük bir paya sahip olan milliyetçilik, Gellner‘e göre mevcut kültürün gerisine gidip ondan bir ulus yaratma, geçmiş bir kültürü bugünden keşfetme ve kurma eylemidir. 4 Ulus kavramı Fransız Devrimi’nden sonra ortaya çıktığı kabul edilen modern bir kavramdır. En geniş şekliyle ulus, “aynı ortak paydada buluşan, ortak geleneklere, ortak dile, ortak geçmişe ve ortak grup bilincine sahip en geniş toplumsal grup” şeklinde tanımlanabilir.

Uluslaşma sürecinde halkın ulus olduğunu keşfedebilmesi amacıyla ulusal bilincin uyandırılması için ortak dil, din, tarih, kültür gibi öğelerden yararlanılır.

Ulus, Milliyetçilik ve Ulusal Kimlik Kavramları

Suriye'de son dönemde gerçekleşen Rusya-Esad-PYD operasyonları

Suriye’de Rusya-Esad-PYD İttifakı

Suriye Krizi ve Rusya Rusya, Suriye krizine fiilen müdahale ettiği günden beri Şam yönetimi ile koordineli olarak muhalif bölgeleri bombalamaktaydı. Bu sayede …

kırım

Kırım’ın İlhakında Putin’in Rolü

Kırım’da yaşanan gelişmelerle birlikte Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin “Umarım bugün temel öneme sahip bir gün olacak. Rusya bugün ilk kez tek kutuplu dünyanın sonunun geldiğini duyurdu. Üzerine büyük bir sorumluluk aldı” şeklinde bir açıklama yaptı. Rusya, Amerika ile ekonomik, siyasi ve askeri güç açısından boy ölçüşemeyecek durumda olsa bile, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla sona eren soğuk savaş döneminin ardından yaşanan tek kutuplu ve Amerika merkezli uluslararası sistemin sarsılmaya başladığı su götürmez bir gerçek.

soğuk savaş sonrası

Soğuk Savaş Sonrası Güney Kafkasya’da Gelişen Çatışma Ortamı

İkinci bölümde anlattığımız güç mücadeleleri Güney Kafkasya’nın birbirinden çok farklı etnik yapılardan oluşan sisteminde de ciddi çıkmazlara sebep olmuştur. Var olan sorunlar körüklenmiş, sorunlar çözümsüzlüğe itilmiş ve yeni sorunlar meydana gelmiştir. Güney Kafkasya’da var olan sorunlar aşağıdaki tablo.2’de verilmiştir. Bu sorunlarda önemli olan üç tanesi detaylı incelenecektir.

küresel güçler

Küresel Güçlerin Güney Kafkasya Politikaları

Güney Kafkasya üzerinde nüfuz etmek amacıyla küresel ve bölgesel güçler tarafından birçok proje ve politika geliştirildi. İnceleyeceğimiz Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Çin, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında ki güç mücadelesi farklı açılardan ele alındı.

guney-kafkasya

Transkafkasya’nın Genel Özellikleri

Bu bölümde Güney Kafkasya bölgesinin coğrafik özelliklerinden ve tarihinden bahsedilmiş, jeopolitik ve jeostratejik önemine değinilmiştir. Bu bağlamda Güney Kafkasya bir bütün olarak ele alınmış ülkeler bazında ayrıntılar sadece demografik açıdan verilmiştir.

rusya azerbaycan

Rusya-Azerbaycan İlişkilerine Tarihsel Bakış

Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçivan özerk bölgesi de dahil olmak üzere 86.800 km2 yüzölçümüne sahiptir. Batısında Ermenistan, güneybatısında Türkiye, kuzeybatısında Gürcistan, güneyde İran, kuzeyinde Rusya Federasyonu ve doğusunda Hazar Denizi bulunmaktadır. Azerbaycan’nın nüfusu 2005 yılı rakamlarına göre 8.3 milyondur. Coğrafi konumu ve zengin doğal kaynakları nedeni ile hep büyük güçlerin ilgisini çekmiştir.

rus ulusal kimliği

Rus Ulusal Kimliği Üzerine Bir İnceleme

Rusya tarihini incelediğimiz zaman tarih boyunca çok uluslu bir yapı üzerine inşa edilmiş devletlerle karşılaşırız. Özellikle 16. Yüzyıldan itibaren Volga halklarını, Kafkasya, Ukrayna, Orta Asya ve Baltık bölgesi gibi bir çok coğrafyayı içine alan bir imparatorluk oluşturulmuştu. Batılı devletler zaman içerisinde ulus-devlet modeline dönüşmeye başlarken, emperyal nitelikler gösteren Rusya, Çarlık döneminde bu uluslaşma sürecinde geç kalan ülke konumundaydı. Uluslaşma sürecini tamamlayamadan 1917 devrimi ile kurulan Sovyetler Birliği, ulus yerine sınıfa dayalı bir siyasal model ile uluslaşmanın önüne “ideolojik” bir engel koydu.

ulusal kimlik

Ulus, Milliyetçilik ve Ulusal Kimlik Kavramları

Araştırmamızın ana konusu olan Rus ulusal kimliğini ve Azerbaycan üzerindeki etkilerini daha iyi çözümlemek adına birinci bölümde “ulus”, “milliyetçilik”, “ulusal kimlik” kavramlarına değinmekte ve Rus kimliğinin tarihsel gelişimini incelemekte büyük yarar vardır.
Her sosyal bilim disiplini için farklı şeyler ifade eden bu kavramlara uluslararası ilişkiler disiplini açısından yaklaşmak araştırmamızın devamı açısından daha sağlıklı olacaktır.